ผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับ ราชการทหารกองประจำการ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประวัติสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร

          - ประชุมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ วันที่ 28 เมษายน 2554

รายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
          1. พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู
          2. พล.อ.ต.ดร. เพียร โตท่าโรง
          3. ผศ.ดร. ไกรฤกษ์ อบรมสุข

          
กรรมการประจำหลักสูตร
          1. นายทศพร นาคย้อย
          2. นายวีระ ตุลาสมบัติ
          3. นางสาวอรัญญิกกา เอมมัส
          4. นางสาวพัชรี สุจินดา
          5. นางสาวอัญชา แดงทองดี
          6. ผศ. ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ

          ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
          1. รศ. ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
          2. ดร. วินัย ใจกล้า
          3. ดร. ชนมภัทร โตระสะ
          4. นายอธิสมัย โสพันธ์
          5. นายรัชศักดิ์ สารนอก

คณะกรรมการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          - มีมติรับทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 20 ก.ค. 2554

สภาวิชาการ

          - มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 วันที่ 14 ก.ย. 2554

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          - มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 วันที่ 23 พ.ย. 2554

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          - รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค. 2555

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

          - รับรองคุณวุฒิ เลขที่รับรอง 1004.3/659 วันที่ 30 ต.ค. 2555