กรรมการประจำสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

          1. อาจารย์ทศพร นาคย้อย
          2. อาจารย์วีระ ตุลาสมบัติ
          3. อาจารย์ณฐพร โชติภูรีพงศ์
          4. อาจารย์วิรัตน์ ปลั่งแสงมาศ
          5. อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย
06. 2018