อาจารย์

อาจารย์วีระ  ตุลาสมบัติ

หัวหน้าสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
  
- วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2547
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ.2519


ผลงานวิจัย
1.  Final  report on APMP comparision of 1 Kg mass standard APMP.M.M-K1(APMP-IC-3-96). National Institute of Metrology. (2004) : Thailand
2.  Final  report on APMP key comparision of volume of liquids at 20 L and 100 mL APMP.M.FF-K4. National Measurement Institute. (2010) : Australia
06. 2018